:)

21. června 2010 v 12:36 |  generácia a hudba


 

Most

21. června 2010 v 12:19 |  evanjelium


Ako sa správa hriech

20. června 2010 v 15:28 |  pokušenie

 


Vplyv ženy

20. června 2010 v 15:26 |  pokušenie
Ktosi múdry raz povedal, že "ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe celým svetom". Mal pravdu. Lebo to, čo dieťa vníma v najútlejšom detstve, čo prijíma v prvom roku svojho života, už navždy zostane základom jeho osobnosti. A to je obdobie, keď je vydané na milosť či nemilosť matke; obdobie, keď ovzdušie domova pevne fixuje budúci spôsob jeho správania sa. Vtedy sa do podvedomia ukladá vzťah muža a ženy podľa modelu otca a matky a ich vzájomného vzťahu.
Skôr ako som začala ostro vnímať vzťah mužov a žien v súčasnom svete, kde namiesto muža dobyvateľa hrá hlavnú úlohu žena zvodkyňa, otriasli mnou niektoré miesta z Písma. Toto vidí Izaiáš v 8. storočí pred Kristom:
  • Pretože spyšneli dcéry Siona a chodia s vystretým krkom, očami zvodne žmurkajú drobčiac a cupkajúc, sponkami na nohách štrngajú, Pán chrastami raní temä dcér Siona, Hospodin obnaží ich sluchy. V ten deň Hospodin odstráni ozdobné sponky, čelenky i polmesiace, náušnice i náramky, závoje i čepce, retiazky na nohy i opasky, voňavkové fľaštičky i amulety, prstene i krúžky do nosa, skvostné šaty i plášte, ručníky i kapsičky, zrkadlá i jemné košele, turbany i prepychové plášte. Namiesto balzamovej vône bude zápach a namiesto pásu povraz; namiesto vlnitých kaderí plešina a miesto skvelého rúcha opásanie vrecovinou, spálenina namiesto krásy. Mužovia tvoji padnú mečom a tvoji siláci v boji. Vzdychať a smútiť budú jeho brány, spustošený bude sedieť na zemi. (Izaiáš 3, 16-26)
A toto je 3000 rokov starý postreh múdreho Šalamúna, ktorý sám na ženách stroskotal a zapríčinil tak rozpad izraelskej ríše:
  • Cudzinka sa zalieča rečami, opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha; veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú a nedostane sa už na chodníky života. (Príslovia 2, 16-19)
Žena, ktorá bola stvorená ako pomoc a požehnanie pre muža, sa stala jeho záhubou, príčinou pádu. Len ju sledujme - na stránkach Biblie aj okolo seba, v dejinách aj v prítomnosti - tú chytráčku, ktorá manipuluje mužom a zvádza ho na zlé cesty: Sára - vnútila Abrahámovi svoju egyptskú otrokyňu a skomplikovala tak vďaka Izmaelovi a jeho potomkom až dodnes život národa, ktorý vzišiel zo syna zasľúbenia Izáka. Rebeka - podnietila svojho syna Jakoba na podvod a do smrti ho už nevidela, pretože namiesto toho, aby sa ujal dedičstva, musel utekať pred svojím oklamaným bratom. Ráchel - skrývajúca pod sedlom modly sa nemohla stať matkou vyvoleného Júdu; Dína - príčina krviprelievania... Obludná vrahyňa Jezábel - žena samaritánskeho kráľa Achaba, ktorá vrhá svoj tieň až k posledným dňom v žene, o ktorej vyvýšený Pán povedal, že
  • hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mäsa modlám obetovaného. Dal som jej čas kajať sa, a nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na lôžko, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. A jej deti zahubím; a poznajú všetky cirkevné zbory, že som spytovateľom ľadvia a sŕdc a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. (Zjavenie 2,20-23)
Šikmá dráha sa začína už v kolíske. Malá parádnica je stredom pozornosti. Smejeme sa jej "úspechom", keď sa začína tmoliť medzi rovesníkmi, dorastenku nepribrzdíme v presvedčení, že jej úlohou je očariť a dobývať kamarátov. Aký aktuálny je Izaiášov opis dcér siónskych a ako sa hodí aj na tie naše! Viem, o čom hovorím. Mám dve dcéry a tri vnučky a sama som narobila vo výchove veľa chýb. Hrozným dôsledkom je potom záhuba rodiny a národa - ako sme o tom čítali vo všetkých citovaných miestach Písma:
Izaiáš: Mužovia tvoji padnú mečom a tvoji siláci v boji.
Šalamún: Jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy.
Pán Ježiš: Jej deti zahubím...
Viem, proti prúdu sa ťažko pláva. Kresťanská výchova, ktorá má naše dcéry vrátiť naspäť k stvoriteľskému poriadku, nebude populárna - ani u našich dcér. Budeme potrebovať veľkú mieru Božej múdrosti a lásky, aby sme Boží obraz ženy učinili našim dcérám žiadostivý, aby sa vo svojich životoch samy usilovali o jeho naplnenie. Znamená to predovšetkým, aby život kresťanských matiek bol zvnútra premenený Duchom svätým tak, aby sa ich príklad pre dcéry stal telesne aj duchovne nasledovaniahodný.
Lenže etika nie je záležitosťou vonkajšieho prejavu. Začína sa v srdci. Niet kresťanskej etiky bez znovuzrodeného srdca. Len obnovené srdce premieňa správanie sa. Apoštol Pavol píše do Ríma:
  • A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. (Rímskym 12,2).
A žalmista ospevuje vnútornú krásu kráľovskej dcéry:
  • Kráľovská dcéra vnútri je číra nádhera, jej rúchom zlatá tkanina. (Žalm 45:14)
Tam, kde je Duchom svätým znovuzrodené srdce, možno začať aj s vonkajšou premenou. Od vnútornej krásy sa rozžiari aj vonkajšok. Kráľovská dcéra chodí zahalená. Ťažko by sme zavádzali orientálne zahaľovanie, aj keď je pôvabné. Veďme svoje dcéry k tomu, aby sa obliekali slušne. Poraďme sa v tomto smere s manželom a bratmi, tí nám lepšie vysvetlia, čo mužov dráždi na ženskom odeve a čo preto nebudeme podporovať. Aká je tu príležitosť pre kresťanské ženy, návrhárky textilného a odevného priemyslu! Pán Boh miluje pestrosť, farby a nádherné tvary. Móda pod Jeho vedením určite nebude šedivá a jednotvárna, ale dokonalá ako je dokonalý sám náš nebeský Otec. Určite bude konkurencieschopná, aj keď bude zakrývať a nie odhaľovať ženské telo. Kresťanky budú "zamknutými záhradami" (Pieseň piesní 4,12), ktorých kľúč je bezpečne ukrytý v rukách dobrého Záhradníka. Len On by ho mal darovať, komu Sám určil.
Z celého vystupovania kresťanskej ženy v užšom aj širšom kruhu musí byť jasné, že stojí pod autoritou muža, ako by sa dalo taktiež pretlmočiť zahalenie hlavy, ktoré apoštol Pavol požaduje od verejne vystupujúcich žien (1 Korintským 11,4). Celé emancipačné hnutie veľmi otriaslo morálkou žien i celou spoločnosťou. Vytrhlo ženu z ochrannej autority muža a dosadzuje ju bez ohľadu na jej odlišnosť do pozícií, ktoré jej neprináležia. Zamestnaná žena, často na nevhodnom mieste a pri plnom pracovnom nasadení, má stále menej a menej času na rodinu a deti. Nejedno manželstvo stroskotalo, pretože žena podľahla pokušeniu, lichoteniu alebo došlo k sexuálnemu obťažovaniu a zneužitiu na pracovisku. Posadnutá túžbou vyrovnať sa mužovi či presvedčiť ho, zabúda žena na svoje nádherné pôvodné a najvlastnejšie povolanie - vytvárať z bytu či domu domov, miesto útočište nielen pre domácich, ale často aj pre nejedného unaveného pútnika mimo okruhu rodiny. To je poslanie, ktoré vyžaduje všetku inteligenciu a dary, ktoré žena dostala. Je dušou domova, kuchárkou, často krajčírkou, poradkyňou v mnohých problémoch detí i manžela, učiteľkou i vycho- vávateľkou, záhradníčkou a hlavne dobrou ekonómkou - naozaj, nikdy nemá čas nudiť sa. Uvedomuje si svoju kráľovskú dôstojnosť po boku svojho kráľa. Deti si z takéhoto bezpečne usporiadaného domova odnášajú do života model domova, na ktorý nikdy nezabudnú. V takejto rodine vyrastú skutoční muži a ženy uvedomujúce si svoju dôstojnosť, ktoré sa nikdy nezhodia.
Takáto podľa Biblie formovaná žena je "žena statočná". Jej obraz je nádherne opísaný v biblických prísloviach. Mohli by sme tiež povedať "žena podnikavá, vynaliezavá":
Kto nájde statočnú ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále.
Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať.
Činí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života.
Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje pilnými rukami.
Podobá sa obchodným lodiam, z ďaleka prináša svoju potravu.
Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti aj svojim služobniciam, čo im patrí.
Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu.
Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená.
Skusuje, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca.
Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno.
Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému.
Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená.
Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom.
Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny.
Vyrába košele a predáva ich, i opasky kupcom dodáva.
Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň.
S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenia.
Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti.
Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli:
Mnohé ženy sa dokázali statočnými, ale ty si ich všetky predstihla.
Spanilosť je klam a krása je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu.
Dožičte jej z ovocia jej rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach! (Príslovia 31,10-31)
Kiežby takéto ženy stáli po boku našich synov, politikov a vedúcich mužov vo verejnom živote a v cirkvi.

Pokušenia mediálnej generácie

20. června 2010 v 15:25 |  pokušenie
Apoštol Pavol trafil klinec po hlave, keď opísal generáciu žijúcu na konci dejín sveta: "Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni,..." (2Tim 3:2)

Stupnicu hodnôt mládeže úplne zmenilo okrem iného aj konzumné módne šialenstvo. Medzitým, čo sa ľudia zúfalo snažia vyhovieť médiami nanucované, ale takmer nedosiahnuteľné parametre ideálu krásy, samotné ľudské telo sa stalo tovarom. Za prvoradé považujú to, keď "ja si môžem vybrať šaty a topánky", a najžiadanejší ľudský typ je každého podmaňujúci, drsný muž a vábna, flirtujúca, večne mladá žena. Avšak Sväté písmo nám predkladá druhý prístup k ľudskému telu. Apoštol pohanov, Pavol, premenu tela na tovar popisuje takto: "otupeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou." (Ef 4:19) A keď apoštol Peter hovoriac ku ženám vyzdvihuje ženské hodnoty, v prvom rade spomína čistotu srdca a ducha. Odhovára od vyzývavého, pozornosť pútajúceho odievania a od prehnaného zdôrazňovania vonkajších znakov tela. Estetický cit Stvoriteľa sa nedá spochybniť, avšak Jeho vzťah ku kráse je podstatne iný, ako je ľudský. Prostredníctvom múdreho Šalamúna sa môžeme dozvedieť, že aj víťazka súťaže krásy môže byť ako "zlatá obrúčka na pysku svine", keď nemá múdrosť.

Vo všetkých módnych trendoch v našom období sa dajú objaviť také spoločné znaky, podstatou ktorých je telesnosť a propagácia sexuálnych hriechov. Keď mládež uverí, že nasledovaním módy sa stanú osobnosťou, "niekým", vtedy stratia svoju osobnosť. Kým bol v minulosti reťazami ovešaný rocker, hipík alebo skinhead - stelesňujúci vzburu - do očí bijúci, až poburujúci zjav, dnes je to už úplne bežnou záležitosťou. Takéto formy prejavu ešte pred pár desaťročiami občanov iritovali, dnes už celkom prenikli do popularity zábavného priemyslu, stali sa konzumnými, módnymi. Kým za každým módnym smerom sú skryté obrovské obchodné záujmy, nesmieme zabudnúť ani na to, že oblečením sa dáva signál do okolitého sveta, dáva sa obraz o vnútornom obsahu človeka. Je všeobecne známe, že najznámejší módni návrhári sú homosexuáli, ktorí prirodzene vnesú črty svojej osobnosti aj do módy, ktorú vnucujú masám. Aj preto sa oplatí nám - kresťanom - vedome formovať náš štýl, aby sme nasledovaním "defektov" kultúry a módy "neboli nájdení ako vzbúrenci proti Bohu".

Prosím nechoď tam

20. června 2010 v 15:18 |  peklo


Nechcem strašiť, ani nič podobné, chcem len, aby sme si uvedomili, že peklo je skutočné. Rovnako ako je skutočné peklo, tak reálne je aj nebo a večný život... vyber si prosím správne! Vyber si život s Bohom, kým je čas!!... Hovorím ti to preto, lebo aj ty máš právo rozhodnúť sa!


Hudba a dnešní generace

20. června 2010 v 13:19 |  hudba a dnešná generácia
Ako mafián našiel Boha

20. června 2010 v 13:09 |  Boh mení životy ľudí
auto
Vyrastal som v typickej sovietskej rodine. Otec bol neustále zamestnaný - buď svojou prácou, alebo inými vecami (napríklad aj inými ženami). Pre mňa nikdy nemal čas. A keď si ho aj našiel, tak iba s remeňom v ruke. V tom vlastne spočívala celá jeho výchova. Ako pravý Rus si rád vypil. Moja stará mať bola alkoholička a moja matka prišla na svet vo väznici. Bola inžinierkou a spolupracovníčkou strany v jednej veľkej organizácii. V našom dome sa nikdy nehovorilo o Bohu, s výnimkou, že sa popierala Jeho existencia. V škole nám hovorievali, že kresťania sú duchovne zaostalí jedinci a zadubení sedliaci. Také bolo teda prostredie, v ktorom som vyrástol. V dôsledku svojej výchovy som sa rozhodol celý svoj život budovať na hodnotách, ako sú svaly, moc a peniaze.
Už v dvadsiatich rokoch som mal úspechy ako karatista v sovietskom výberovom mužstve, získal som cenu na medzinárodnom turnaji v Juhoslávii a zúčastnil sa na majstrovstvách sveta v Španielsku v roku 92.

Šport a mafia

Dnes sú mnohí športovci bývalého Sovietskeho zväzu členmi mafie. Aj ja som patril medzi tento typ mužov schopných všetkého a bol som jedným z desiatich najlepších mafiánov v meste. Náš gang, volali sme ho brigáda, sa skladal z 500 členov. Každá brigáda kontrolovala svoj rajón a ten si aj strážila proti iným brigádam.
Snažili sme sa "zarobiť si" čo najviac peňazí. Veľmi veľa sme vyťažili z dohôd s firmami. Museli sa u nás pravidelne "registrovať", t.j. mesačne nám vyplácať istú sumu peňazí. Za to sme ich nechali na pokoji a chránili ich pred zásahom ostatných brigád.

Tvárou v tvár smrti

Raz sme s priateľom, ktorý si už odsedel dvanásť rokov vo väzení, zašli za istou veľkoobchodníčkou do jej domu. Stretli sme sa však iba s jej matkou. Bola veľmi pohostinná, pozvala nás ďalej a ponúkla čajom. Potom začala hovoriť o Bohu. Rozprávala tak živo, že jej až oči horeli. Bolo vidieť, že s tým svojím Bohom aj žila. Veľmi ma to zaujalo a položil som jej niekoľko otázok. Na rozlúčku nám povedala, aby sme si v ťažkých chvíľach spomenuli na Neho. Nato sme sa vydali priamo do kasína, ktoré patrilo našej brigáde. Keď sme sa najedli, chcel môj priateľ vyjsť von a zahrať si tenis. Keď som o pár minút vyšiel za ním, videl som, že sa bije s mužom
z inej brigády. Priskočil som k nim, uchopil som útočníka a vytrvale som ho mlátil do slabín. Keď som ho pustil, zložil sa a ostal nehybne ležať.
Medzitým ich už bolo päť proti nám trom. Rýchlo som otvoril dvere kasína a privolal našich ľudí. Teraz sme sa do nich pustili ôsmi. Kričali: "Skončite, chlapci! Všetko sme pochopili! Odchádzame!" Ale my sme pokračovali ako diví. Keď sme už "nahryzli", museli sme to so svojou obeťou aj doviesť do úplného konca. Zakričal som: "Nič si nepochopil!" A tak sme sa opäť do nich pustili, aby sme ich zlikvidovali. Zrazu som zbadal, ako jeden z našich protivníkov beží popri stene. Skočil za auto, namieril pištoľou a začal strieľať. V momente, keď začal strieľať, mihlo sa mi mysľou slovo "Boh". Rýchlejšie ako guľka. Náhle som sa ocitol akoby vo vzduchoprázdne. Potom sa všetci rozutekali. Utekal som i ja. Bežal som, a predo mnou padali naši ľudia. Padali k zemi, ako ich zasahovali guľky. Skryl som sa za jedno auto. Teraz sa strelec zameral na mňa, lebo som riadne zrichtoval jeho kamaráta. Ležal som vedľa auta v hromade snehu vo veľmi nevýhodnej polohe a videl som, ako sa blíži k autu. Ale náhle sa otočil a odbehol. Iba jeden krok, a bola by zo mňa mŕtvola. Toho večera z našej bandy umreli štyria muži a traja boli ťažko ranení. Medzi nimi bol aj môj priateľ, ktorý po dvojtýždňovej kóme zraneniam podľahol. A ja som z toho vyšiel bez jediného škrabanca! Ešte niekoľko hodín som sa prechádzal nočnými ulicami. "Boh existuje! Boh skutočne existuje!" premýšľal som po celý ten čas.
Moja manželka sa medzičasom o prestrelke dopočula a prehľadávala nemocnice aj márnice. Keď som konečne prišiel domov, všetko som jej vyrozprával. Cítil som Božiu prítomnosť, cítil som, akoby prenikala až do špiku kostí. Už o niekoľko dní nato som sa stretol s jedným kresťanom. Keď som sa mu zdôveril so svojimi zážitkami, povedal mi: "Boh si ťa vyvolil a chce mať s tebou spoločenstvo." V mojej skazenosti som si myslel: "Nikto nepostupuje tak jednoducho. Každý chce mať peniaze alebo iné zisky." A preto som sa toho muža opýtal: "Čo odo mňa chce?" Odvetil: "Jednoducho ťa miluje." Po tejto príhode som ešte zďaleka nebol kresťanom. Ale celá situácia sa trocha upokojila.

Výstup

A predsa sa o niekoľko mesiacov neskôr začali problémy v našej vlastnej brigáde. Mizli peniaze a moji kumpáni upodozrievali mňa. Neustále sme zápasili o rozdelenie funkcií. Aj o moje miesto bol záujem. Počul som, že by som mal "uhnúť z cesty", a už som viac svojim ľuďom nedôveroval. Rozhodol som sa, že prestanem "pracovať". Okrem toho som si myslel: "Keď Boh existuje, musím sa pred Ním zodpovedať." Pokúšal som sa nepokračovať v konaní zlých vecí, ale diabol ma nenechal. O krátky čas som si počínal tak ako predtým. Tu ma zrazu predvolal na okrsok komisár pre potlačenie zločinnosti. Povedal mi: "Mám tu na teba udanie. Mohol by som ťa poslať do väzenia, a s tvojimi problémami v brigáde by si sa z neho tak skoro nedostal! Už ťa nikto nepotrebuje. Ak však budeš pracovať pre mňa, na všetko sa zabudne." Vo svete zločinu sa špicľovanie pokladá za to posledné.
No ja som privolil, lebo som nemal na výber. Komisár mi začal klásť otázky, ale ja som navrhol: "Tvoja ponuka prišla tak náhle. Prekvapila ma. Mohli by sme sa o veci porozprávať až o niekoľko dní?" Súhlasil.
To bol posledný deň, ktorý som strávil vo svojom meste. Rýchlo som si kúpil lístok na vlak a miestenku v spacom vozni. Tam som teraz ležal. Už som nebol ten chlapík Viktor, ktorého sa bálo celé mesto. Začal som si čítať v Biblii, ktorú som si vzal so sebou. "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie" (Matúš 11,28). Ten unavený a preťažený som bol ja, lebo som bol v koncoch a nevedel som, čo ma čaká a komu ešte môžem dôverovať. Predtým som si myslel, že naša brigáda je mojím pevným zázemím. Teraz sa mi môj svet rúcal. Potom som čítal príbeh o márnotratnom synovi, ktorý mohol byť tak isto aj mojím vlastným.

Zmena

Doposiaľ som iných privádzal k plaču. Teraz som tu ležal a plakal ja. Potom som si zotrel slzy a zašiel na WC.
V ruských vlakoch v záchode všetko pláva. Stojíte v kalužiach. Steny sú vlhké. Všetko smrdí. Tak isto to vyzeralo aj v mojom vnútri. Začal som sa modliť a prosil som Boha o odpustenie. V tej chvíli som vedel, že Boh moju modlitbu vypočul a vošiel do môjho srdca. Bol som si istý, že sa všetko obráti na dobré. Od toho okamihu som vedel, že patrím Jemu.
Keby nebolo Boha, nebol by som schopný prežiť tie mesiace osamelosti ďaleko od svojej rodiny. Moja manželka sa o nejaký čas tiež stala kresťankou. Pri pohľade späť vidím, ako ma Boh ochraňoval a viedol. Dodnes som ani raz neoľutoval, že som sa stal kresťanom. Boh dal môjmu životu zmysel a cieľ.

Resurrection Sunday Dance |

20. června 2010 v 13:01 |  Boh mení životy ľudí


Kam dál